Chia Sẻ Điều Đúng Đắn

Hỏi Đáp | Đặt Lịch | Zalo 0919449459

MỚI

Tìm nội dung

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Chỉ số tài chính phải biết


1- Doanh số = Đơn giá bán x Sản lượng


2- Doanh thu = Doanh số – Chiết khấu, giảm giá hoặc hàng bán trả lại,…


3- Chi phí là  các hao phí về nguồn lực để doanh nghiệp đạt được một hoặc những mục tiêu cụ thể, là số tiền phải trả để thực hiện các hoạt động kinh tế như sản xuất, giao dịch, v.v... nhằm mua được các loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho quá trình sản xuất, kinh doanh .


4- Lợi nhuận là phần tài sản mà nhà đầu tư nhận thêm nhờ đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến đầu tư đó

Báo cáo thu nhập — Ví dụ
(đơn vị là trăm)
Doanh thu (Revenue)
Doanh thu bán hàng (Sales Revenue)$20,438
Chi phí hoạt động (Operating Expenses)
Giá vốn hàng hóa (Cost of goods sold)$7,943
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Selling, general and administrative expenses)$8,172
Chi phí khấu hao (Depreciation and amortization)$960
Các chi phí khác (Other expenses)$138
Tổng số chi phí hoạt động (Total operating expenses)$17,213
Lợi nhuận từ kinh doanh (Operating income)$3,225
Lợi nhuận từ những hoạt động khác (Non-operating income)$130
Lợi nhuận trước thuế và lãi (Earnings before Interest and Taxes (EBIT))$3,355
Chi phí trả lãi (Net interest expense/income)$145
Lợi nhuận trước thuế (Earnings before income taxes)$3,210
Thuế thu nhập (Income tax)$1,027
Lợi nhuận ròng/Thu nhập ròng/Lãi thực (Net Income)$2,183
.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét